Τα Νέα μας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

Η εταιρεία Force Cooling ΣΤ.ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, Μαλατέστας Σταύρος, βεβαιώνει ότι αναλαμβάνει τον έλεγχο διαρροής αερίων  ψυκτικών μηχανημάτων, καθώς απαρτίζεται από πιστοποιημένους τεχνικούς κατηγορίας ,

οι οποίοι έχουν τη δικαιοδοσία να παραδίδουν το έντυπο-δελτίο ελέγχου εγκαταστάσεων κλιματισμού που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) 517/2014 και 1516/2007 συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους ίδιους.